zaterdag 2 september 2017

T BEGUNT NEEVNST DE DEURE

In ne wéreld vul mè goe gebeurs
t makt nie uut in wuk n kleur
of noa wukke kruudn da ze geurn
by wie of wuk da ze upfleurn
u ze t kalenderbledje ofscheurn
of u ze mè tillefonkoartn leurn
eetn ze halal of goan ze noa n friteure
en stoan ze voe n ei up joen bordeure


Ze goan komm elpn zoender facteure

En zels ool is t éen mè n slich humeur
by wie dat r nie vele moe gebeurn
woa da z bachn de gordynn ooles keurn
en ut de féeste ne kée te lange deurt
nogoal rap buusn up de meurn
en voe t minste belln an je deure
moa u ze koartn zoenn durvn zeurn
en da j kors doarachter moe betreurn

woarachter da ze t were moetn vereurn

In ne wéreld vul mè goe gebeurs
is t er géen sproake van terreur

Geen opmerkingen: