zaterdag 2 september 2017

BLANCHE & ZYN PEERD

'Tussn Kortryk en Lauwe
Blanche en zyn péerd
Minsn goa goan kykn
wan t is t kykn wéerd
Een péerd en n karre
ool oenderd joar lang
Doet doageluks die zelste, eigenste gang'


T is verzekers voe n twientigste kée da k die ploate van de Willem vaste ee sins da k ier werke, deen woarup dat n als snotneuze zoa skoane overzyts kykt mè diene rostn board (ool is t da da n twuk is da j moe weetn wan de foto is in zwort-wit).
'Wuk is da da j ziengt Rino?'
Jelle en ik zyn tegoare de ploatn an t anvulln.
'Zeg, k weete da k nie kunne ziengn moa ge moe wok nie overdryvn ee! Goa toch nie zeggn daj t nie erkent?'
'Ba nink lik.'

'Ge zegt ge zy zot, wuk is ter an te zien
Der zyn nu toch veel betere dingn voe te ryn
N karre och hére, t is klappn nie wéerd
En wuk voe specioals is ter nu an ne péerd?'

'Ge goa nie zeggn da j nie wit van wien da da is ee?'
'A nink, k zoe t echt nie weetn!'

'Blanche, Blanche, Blanche en zyn péerd
Djuk... djuk... Juudjuk, myn péerd!'

Je durf byna nie mée kykn noa my.

'Willem Vermandere Jelle, ge goa toch nie zeggn da j Willem Vermandere nie kent? Kyk ier, 'Blanche en zyn péerd', zyn eigenste 'Smells like teen spirit' uut 1971!'
'Magge k ne kée zien Rino?' Je pakt die kafte uut myn andn. 'Aja, kee die ploate doavès ool vaste gét, uk z an t sorteern woare... Ja t ziet r wel maf uut!'

'En da péerd stap voars vul mè diepe gedachtn
wuk da j van zoa n béeste nog nie zoe verwachtn...
Die smerig otoos da stienkt oengezoend
moa ge krult junder neuze voe ne péerdestroent'

Je lacht ne kée, en je doe geweune voars.
'En is t ool in t West-Vlams?'

Eej da nu nog geweetn! N twien die Willem Vermandere nie kent! Wuk ne jeugd moe j doavoarn gèt een? Da kiend ee toch vele gemist? T is pure mishandelinge! Of zyn k mis? Is t geweunweg gepasseerd mè de Willem? Ist n de joengere generoatje ool kwyt? Eet n ofgedoan, binst dat n nog leeft? Benne k ik ool zoa oed?
T is n steke in myn erte...

Joaj, jée wok mindre momentn gèt moa ton nog! En ge meug zeggn wuk da j wilt, j ee machtige dingn gedoan en t bluuft éen van uus grotste. Geskeetn en gespoogn uut de Vlamske groend moa mè z ne blik noa, en z ne muziek uut héel de wéreld... Uut n oertyd: géen computers, géen tablettn of gee-s-ems en nog géen robottn die duusnden en duusnden en duusnden kéern slimmer woarn dan de minsn.

En da nummer! T wéert van lanst of actueler; oe dat n der uus mè da simpel boere, néen, péerdeverstand ne kée goed met uus neuze in wryft...
Dus miskien n verzoekske an Radio Eén? Of Studio Brussel? Joe FM? K weete daj t oolemolle ool dikknst gespeeld ee, moa zoej t nog ne kée willn droain? Kee n twien gevoenn die t nog nie kent...

'Ja zoa is t leevn en zoa is t goed
En je goa t nie verbeetern, oe ard da j wok wroet
Vlieg noe da moane en skiet t ool kapot
K zeggn k ik moa dadde: wien is t er ier de zot?
Blanche?'

Geen opmerkingen: