dinsdag 12 september 2017

BID VOE UUS

(tekst voor de Kapellekensbaan bij de kapel van Marialoop)

Dat de werkn an de stroate nie te lange meugn deurn
Beschermt myne zeune binst zyn stoasje in t buuteland
voe myn zustre, opdat t ool goe zoe goan
binst eur sollicitoasje en nog ne kée merci
voe de gesloagde operoasje van mne vint

Voe myn kienders, da ze were zoenn overéen komm

Ik zyn ier voe te biddn voe myn zustre, voe myn voadre
en myn moedre, voe myn noenkle en myn tante, voe
myn peetre en myn meetre en nateurlijk wok voe ikke
Da k niemand kenne die styf ziek is, voe de kapelle ier,
da ze nog lange mag bestoan, en voe de Roa Duuvels
da ze meugn wienn zoa da we preus kunn zyn

Elp my voe te stoppn mé smoarn en da die plekkn
up myne borst were meugn weggoan
Bid voe myne gezoendheid, osjeblief
Elp my, zoa da de persoan an wien dak n twuk
verteld ee t zeekre nie deure zegt zoa da t niemand
t wit zoa da k niet oardig voare en my
nie oengerust moe moakn

Upda myne zeune een goe reize makt

Da ze veilig is mè eurne velo, byzoenderluk da stik
woa da der nog géen veloboane ligt
Voe myn dochtre, da z eur verstand mag were vienn
En da ze die facteure kunn verandern
zoa da ooles were in orde komt
Voe myne zeune, dat n zyn moedre n bitje méer zoed elpn

Danke da k verliefd zyn, en da ze toevallig in myn klasse zit
en in myn stroate weunt, k kunn der byna nie van sloapn
moa elp my nu wok voe eur te piepern

Voe myn cavia's da ze nog lange meugn leevn
en voe myn noendje, dat r géen probleem mè
overkwéek zoe zyn en voe Skippy
die nu mè pépé in n oogstn n eemle is

Voe myn kienders, da ze were zoenn overéen komm

Wil je osjeblief stoppn mè mama zoa triestig te moakn?
Tis nie da we peizn da t nie sjuuste is moa wil je toch zorgn
voe myne zeune doa en da z em gauwe los meugn loatn
en da myne knie geneest zoa da k der nie mée deure zakke

Omda myn dochtre en eurne vint uus kléenkiend
toch zoenn doopn
Géern een héel kléen lichtpuntje, t moet echt nie vele zyn
voe in die doenkre situoasje ier kloarheid te kunn briengn

Omda myne zeune een goe reize ee gèt
Da myn oma ool de lélukke diengn da k gezeid een
my van doaboovn mag vergeevn en elp myn ma
in t zieknuus da ze vienn wuk dat t is

Da ze stoppn mè ruuze moakn zoa da we t uus
eindluk kunn verkoopn
Voe myn vrouwtje die nu by joe is: wil j up eur lettn
en voe eur zorgn en wil j eur binstien
de koppelmentn doen

Da myn mama en myn papa were toope
goan goan weunn dank u

Zeg my wuk da k misdoan ee da k zoa gestraft wére
Elp my da t slichte in myne vint weg goat
en dat n were diene froaie vint
van vroegre komt die wok ne kée stof of doet en kuust
Elp myne zeune mè zyn exoamn, j eet ool ne kée of twée bluuvn zittn

Voe myn kienders, da ze were zoenn overéen komm

Elp em dat n nie mée moe overgeevn
dat n were kan eetn en da z ne bloeduutslag nu beter is
dat t vocht uut zyn loengn zoe weg goan
de medicoasje ansloat en dat nog n endeke mag leevn
Dat r géen roare dingn nie mée gebeurn dank u

Kee nog noais n twuk gevroagd moa nu vroage k
dat de operoasjes van myn vrouwtje vandoage
en dunderdoage goe verloopn
want ik weete nie wuk da k ik zoender eur zoenn doen
Elp my, k zyn zoa benoald

Da j elpt mè myn eindwerk, k rekene derup
En mè t vienn van ne vakansiedjob tenwoare
dak ne i phone in ocoasje kunne koopn

Mè zyn voolske tann, dat n were n twuk kan eetn
en da we deur de skowinge meugn groakn
Da myne zeune werk viend zoadoanig
dat n zyn uus kan oedn

Achter da myn voader die kapelle ier ool die joarn
ee oenderoedn, uj gy doaboovn nu wok voe em
wil kykn en zorgn

Upda ze voars gezoend en wel noar uus mag komm
lik of da ze noar eur werk vertrekt
en da w uus nog lange tegoare meugn jeunn

en k durve der nie van zeggn, moa miskien kuj je gy
der voar zorgn da ze nie mée zoa vools zoe ziengn
en dat de Belgn meugn wienn

Oamn

Geen opmerkingen: