donderdag 10 augustus 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 22

'Die zombies' zeg myn glas
'wuk is der doa zoa anders an?
O fong zyn da toch wok moa geweune minsn?'

'Nie begunn ee' zegge k
'Ge ziet toch dat der n twuk mis mee is'


'Née, moa serieus' zeg myn glas
'Ze peizn sjuuste moa up under zelvn
U ze n twuk zien moetn ze t sebiet een
Gelyk wuk da j der teegn zegt
ze doen ookn under gedacht
Ge kunt der nie up reeknen
Z een ne n echte kuddegéest
In doenkern zien ze géen steeke
Ze zyn nie styf by de pienkn
Ze weetn up géen oenderd joar woa da ze
goan uutkomm moa ze doen moa voars
Wok ool zien ze da j up joe gemak wil zyn
ze loatn joe nie grust
En zittn z up ne tring, willn z ookn ofstappn
ool de verkéerde kant...'

'Ge vergit n twuk' zegge k
'Doeke?' zeg myn glas

'Z een noais dust'

Geen opmerkingen: