donderdag 10 augustus 2017

CONVERSOATJES ME N GLAS 21

'Zeg' zeg myn glas
'Meuge k ne kée n twok vroagn?'

'Wuk is t?' zegge k, binst da k
de filme up pauze zette

We zitten nog ne kée te kykn
noa Barfly mè Mickey Rourke
voa dat n in ne plastiekne
karikateure veranderde

'Eej wok nog ne reserve oopndoendre?'
'Joak, voe wuk?'

‘Geweune… Voe te weetn'

Geen opmerkingen: