zondag 17 juni 2018

NIE GEZEID

We stoenn tegoare deur de ruute te kykn
de latste kée da k èm zoage
‘Zy j zeekre da da t éeste verdiep is ier?
T is lik zoa ooge da w ier zittn’
De verpleegsters stoakn èm in ne slapzak
moa ka èm were losgemakt
Da voend n géestig; overèks doen
teegn droad zyn
Je kéek noa buutn en je wréef over zyn ooft
Je koste da goed, over zyn ooft wryvn
T oar van boovn leit n upsyts
en da upsyts wréef n noa beneen
Je boag zyn ooft zoa dak n boovnkant
goed koste zien; je kéek noa my
en j oalde zyn skoers up lik of dat n wilde zeggn:
‘en ik die vroeger zoaveel oar a!’
Twoarn van de latste woordn
dat n nie teegn my gezeid ee

Geen opmerkingen: