woensdag 28 februari 2018

MISSE

'De Kringloopwinkel in Avelgem, mè Rino!'
'Alloo? 'Is t mè de Kriengloopwienkle?'
'Ja, mè Rino, van de Kriengloopwienkle in Oavelgem.'
'Hallo, ik ée doaves noa de centroaln nummre gebeld voe n upoalinge moa ze willn nie komm!'
'Oe ze willn nie komm?'
'Nins, en t is pertank nie verre, t is in Wortegem-Petegem.'
'Padon madam, moa ik zyn nie van olier, woa lig da ton?'
'Wèja, da is Woaregem ee!'
'Is da groendgebied Woaregem?'
'Bèjoat!'
'Want ut uus groendgebied nie is, meugn wieder nie komm, moa zyn t de collegas van gunter noa wie da j goa moetn belln.'
'Moa t is Woaregem zegge k! K weune ier ool héél myn leevn, k goa t ik oalyk wel weetn zeekre?!'
'A, da moe ton ne misse zyn...'
'Ja, k peis t wok! Nu moa wi, k goa myne plan wel trekkn!'
'Neeneen, k goa sebiet ne kée belln voe t ortn oe da t in mekoar zit, zeg ne kée joene tillefonnummre...'
(zegt haar telefoonnummer)
'Kyk, k goa binn de vuuf minuutn were belln!'
'Jah...'


'Alloo?'
'Alloo, t is mè Rino van de Kriengloopwienkle.'
'Ja?'
'T is in verband mè die upoalinge.'
'Ja?'
'Wortegem-Petegem is ool Oast-Vloandern.'
'Ja?'
'En ier is t Zuud West-Vloandern.'
'Allez, en ge goa ton nie komm gydre?'
'A néew, we meugn nie volgens d ofsproakn da we met de collegas gunter een gemakt.'
'A ja, k at wel gepeisd da j nie gieng kunn komm.'
'Moa uj wilt, geeve k n tillefonnummre van de Kringwinkle Vlamsk Ardennen, ze goan zydre ton komm.'
'Jaja... Aja? Ewelja, zeg moa...
(zeg het telefoonnummer)
'Dus k moe k ik nu noa doa belln?'
'Joag.'
'Haja, k goa k ik da ton ne kée probeern née... Moa u ze t doa nie moetn éen, goa k dermee noa t containerpark wei!'
'A, moa ze goan bly zyn da j belt!'
'Allez gow...'
'Veel succes en nog ne goenn dag!'
'Ja, mersie.'
'Jow...'

Geen opmerkingen: