woensdag 28 februari 2018

CONVERSOATJES ME N GLAS 28

'Zeg' zeg myn glas
'Is da nu de nieuwe mode?
Hey! HALLO!'

'Ja?'

'Jamoa, da goat ier ozoa nie goan wi!
Gy en ik moetn ne kée klappn!'

'Oe?'

'How zeg, ge goa j nu toch nie
van n domm geboarn ee!
T joar is verre oavege en gee
nog nietn gedroenkn!'

Ja... K goa n moa were stille zettn zekers...

'Wuk is ter éegluk goande?
Oeveel joar zyn w ool toope?
Oe kuj zoa zwiegn teegn my?
T zoe moetn n twuk zyn mè my
k zoe t sebiet zeggn!
Moa gy... Ge zy lik ne geslootn boek!...
(zucht)
'MOA WUK GOA DAT IER VERDOMME ZYN VINT!
GOA J NOG JOEN MUULE OOPN DOEN OF WUK?!'

Zukn glas... Zoej da nie in de container smytn?!

(gesnik, twiss deur de kassedeure)

'Drienkn doe j wel mè twéenn ee...
Peis je gy éegluk wel up my?...
GY KIEST DER VOARN MOA IK NIE!'
Best da n glas géen tann ee...

'Ort, gee gelyk, k moeste derover geklapt een
moa t wos n impulsieve beslissinge...
Ee coroazje, t is moa tien doagn mée'

'WUK! TIEN DOAGN! GE VANG ZE GY ZEEKRE?!'

Moet er n twien n glas éen?

Geen opmerkingen: