zaterdag 10 oktober 2015

SLYK

In t stad is oales plat
T is beetre da j te lande weunt,
en nu en ton moe spriengn
over nen dyk

Tis goed voe j ne fysiek
En ge verskiet wok ny zoa rap
uj ton ne kée toet an joen ienkels
zakt in t slyk

Geen opmerkingen: