woensdag 16 september 2015

NE N OEDERWETSN WIENTERNACHT

T is zukne n echtn, oederwetsn wienternacht!
Veugels bevriezn en voaln van de droadn
T is n bitje gesneeuwd moa ny genoeg voe te skien
t middn de peloeze krakt t ges soms in drien
moa géen katte te zien en géne n oend die bast;
miskien liggn ze binn by de stoove
miskien kykn ze noa ne filme up dien n bak
En t is pertank zukne n echtn, oederwetsn wienternacht!


Veugels bevriezn en voaln van de droadn
In t weerbericht klappn ze van min viftien groadn
t is middn in nacht en oales licht t up
moa oe verre da j wok kykt, géen katte te zien

T is zukne n echtn, oederwetsn wienternacht!
Veugels bevriezn en voaln van de droadn
ze voaln in t ges en ze breekn in twéen
ut gevroorn is, lykt oales van glas
en ze breekn in twéen, in drien, of in viern
T is echt, zukne n echtn, oederwetsn wienternacht!
Wos t méer gesnéeuwd, ton kost je zels skien

Oales is kloarder ut t vriest
moa géen katte te zien en géne n oend die bast
miskien kykn ze noa ne filme up dien bak,
ne stokoede filme up zukne fletskrien!

Ge vroagt joe of woarom ze by de stoove willn zittn
eindeluk ne n oederwetsn nacht en t vriest dat t krakt
moa wuk doe j wok buutn, buutn loopn up t ges
woa da j mé je voetn in zakt en oestn en bassn

T voalt noa beneen en t brikt in twéen
binst dat t ges krakt en t kruupt tussn joen téen
T is zukne n echtn, oederwetsn wienternacht!

Géen katte te zien en géen n oend die bast
miskien droain ze wel ne kerstfilme up dien bak
miskien droain ze wel ne filme woarin da t zomert!
Moa zoe n ze doadeure gelukkuger zyn?
Deur binn te zittn en te kykn noa de zunne die skynt,
dan deur buutn te loopn up ges da krakt en kruupt
tussn joen téen up ne oederwetsn wienternacht?
Zukne n echtn, oederwetsn wienternacht?
Oales ziet r zoa zochte uut, moa eegluk is t ard

En gie zit i j ne piezjama te kykn noa dien n bak
ne stokoede filme up joene fletskrien
moa éegluk zoe j buutn moetn zyn,
buutn, ier buutn, ier buutn by my

Geen opmerkingen: