woensdag 16 september 2015

ALLOO

Merci da j wilt ortn noa my
tis oal lange da k ier géern ne kée
mé n twie over zoe willn babbeln
Moa k vinne da vrée ambetant
voe doamee voa n dag te komm
En éegluk is t n twodde...
K weete wel da da erg is...
Moa tis ny da k ik doa oalsan mée bezig zyn
In t héle ny zels, t zyn perioodn da k d r zels ny an peise!
Moa ton, ton komt da ommédekée were
Ozoa up n moment da j t éegluk oal vergeetn wos
En t is lik ne n oamre die up joen oofd sloat
Ge kryg t doa ne slag van, ge zyt t r ny wel van
en da kan doagn... weekn... noazindern


En ton passeert da were, oale kere
moa van dizze kée ny, nu bluuf da in myn oofd speeln
k stoa doa mée up en k goa doa mee goan sloapn
en k ee da oal ne kée teegn gekomm da t ny passeerde
En k ee ton zels tuus gezeetn van me werk
K koste my ny mée concentreern
En k ee ton mé myne voet oender n pallette gezeetn
en myne chef kwam t doa héel tenn van

En je zei da k ny mée mochte wére komm
voa da t hélegans gedoan wos
en k ee ton zes moandn tuus gezeetn
n docteur ee ton zels gezeit da k d r moeste
reekninge mee oendn da t koste zyn
da k gienge binn moetn voe n poar moandn
omdat n zei da da van die dingn zyn
woa da j héel leevn kun mee worsteln
woa da j noais mée van of grakt
uj d r ny suboart achter kiekt

Moa dadde ee k ton ny gedoan
omda... omda...
Uk k ik da vroeger oarde van n twyn peisde k oalsan:
ja, were éen die n poar moandn
konzjee goa pakkn up myn kostn...
Moa nu... nu wete k lik ny mée...
Wuk peise gie?...
Alloo? Oar je my nog?
Alloo? Is t r doa n twien?
Alloo?

Alloooo!

Geen opmerkingen: