vrijdag 25 januari 2019

VIDEOCASSETN

'De kringloopwinkel in Avelgem, met Rino!'
'Allo, is t mè de kriengloopwienkle?'
'Joat, mè Rino van de kringloopwienkle in Oavelgem!'
'Oh meneer, kée n twuk vrée ergs gedoan… Tis verskrikkeluk! Ge goa my moetn elpn...'
'Ja madam, t goa wel zoa erg nie zyn zeekre? Allez, zeg ne kée, wuk is t er gebeurd?'
'Ort meneer, myne vint is styf ziek en lig èm in de klinieke… En ze zeggn dat n verzekers nie mée noa ruus goa meugn komm...'
'Oeie madam, dat is nie goed...'
'Nint, moa t is da nie da k wilde zeggn... Kée echt nie skoane gedoan! K weete nie wuk dat r my bezielde... T is zoa triestig! K durve t byna nie vertelln, zoa erg is t!'
'Moamoamoa madam, k ée k ik ier ool vele hoard wei! K verskiete k ik nog nie te rap!'
'Ja, myne vint, j is èm groate liefebber van films en je pakt èm nog oalsan up mè ne videospeler. Je doet da verzekers ool dertig joar! En die videocassetn eet n èm genummerd en doa ne boek van gemakt woarin da j ooles kun werevienn...'
'Ja?'
'Moa kée k ik de groate kuus gedoan en met da ze zeijn dat n nie mée noa ruus gieng komm, ee k ik dat ool vergoard en by junder binn gebrocht! Diene videospeler en ool die cassettn! K peisde k ik, je goat èm doa nie van moakn… Tommetoch née! K an ze nog nie helegans ofgezet of k begoste ool spyt t krygn! En oe méer da k derup peizde, oe zekerder da k woare dat n der olyk gienk van moakn! En k begoste k ik zukkn skuld gevoel te krygn! En ak nu nog gezweegn moa kée k ik èm da ton verteld! Da k héel zyn colleksje weggedoan ee en je begost èm te scréemn en te scréemn! Zukn froaie vint! En joent èm ool héekn zoa sterk! Oe stom van my! Wuk ee k ik éegluk gepeist? Ke kunne k ik toch nie anders ee menére? K goa k ik da moetn komm weeroaln!'
'Wonnéer zoej da binn gebrocht éen madam?'
'Verleen weke dunderdag...'
'Verleen weke dunderdag! Oeieioei madam, t is méer dan ne weke geleen!'
'Hajah, kée kik da nog moa gistern durvn vertelln an èm...'
'Moa madam, dat is ier ool lange weg wei!'
'Oe dat is ool lange weg! Ool die cassettn, da kan olyk nog nie verkocht zyn?'
'Ba nint, madam, zukke zelf upgepakte cassettn meugn wyder zels nie verkoopn, da vlieg vannéeste kée in n bak mè multistroam! En diene videospeler is wok noa t containerpark! T zyn moa dedee woa dat er ne dvd speelre by zit, da we nog noa de wienkle briengn, en ton nog! Da verkopt nie mée madam, wien eet r nu nog videoos...'
'A moa mins toch, en gee gyder dat ool weggesmeetn, moa wuk goa k ik doen, ke kunne k ik da toch nie zeggn teegn èm, ool zyn werk, j is ter héel terte van in, zukkne goe vint, wuk ee k ik toch gepeist, mè myn klytoarn!'
'Ool da j gy kunt doen madam, is noa de kringloopwinkels goan, en kykn u ze doa dvd's een van die films dat j ne vint a upgepakt. Ge kun ze doa koopn an ne n euronoolf of twée euro, en mè n bitje sjanse een ze ier of doa ne dvdspeelre stoan…'
'T is géen woar ee… Wukn rampe, wukn rampe! J at èm n héele videotheeke, oenderden films! Wuk moe k ik zeggn, wuk moe k ik zeggn? Ke durvn èm oast nie mée oender oogn komm… J is doa zielinge an t doagoan en k pak èm ton nog zyn liefebbery of wok! Zukne goe vint! Ik goa doavoarn gestraft wéern, k zyn t zeekre!'
'Kom madam, ge moe nie overdryvn ee! T akkoard, t is nie skoane moa t zyn oede videocassettn, en t zyn géen goudne ee? En met n digitoale tilleviesje smytn de minsn n dag van vandoage ool under dvd's buutn! Mè n bitje sjanse vienn j in de kortste kéern t éen en t andre up dvd! Ee? Madam? Madam? ALLOO? MA-DAM?...'

Geen opmerkingen: