zondag 18 september 2016

N DAG DA ME METER GIENK

N dag da me meter gienk, lange geleen
noenkels en tantes kwoamm van oale kantn
éest a z in de zetel geleegn, ze voelde eur nie goed
en me moeder ad n docteur loatn komm
en oal ist da ze stille lag en nie bougeerde
zeit n ton n twuk da k noais mée een vergeetn
'Ze doet d éne attakke achter d andre'


Da wos in t begun van de weke

Kweet nie mée mè wukne n oto da we réedn
moa t wos ne groatn want ik en me voadre
zyn der mee achter n zieknuusbedde gewist
en n poar doagn loatr brochtn we t were
en me voader zei: 'Zie j t nu?
Wuk dat t leevn moa is?'

K werkte snachts in ne spinnery –
doa woa da de Colruyt nu is -
en k weunde der neevnst in éen van die uuzn -
woa da da groa gespling nu is -
en uk snuchns tuus kwoame
durfde k de lucht nie ansteekn

Moa k a nog moa gedoan mè werkn
en koste nog nie derik goan sloapn
(k oarde eur kort piepnd oasmen in n doenkern)
en mè de koptillefon luusterde k
in de zeetle éest nog n bitje noa muziek
en in die weekn (oe zoeke t kunn vergeetn?)
wos da om de verandern dag noa d éeste drie
en d andre doagn noa t latste nummer
van Talk Talks 'Spirit Of Eden'

Eegluk wos z ier in vakanse omda t byna kerstdag wos;
z a géen goeste voe oalene tuus te zyn up zukke doagn
want ze voelde eur ton oal nie goed
(wien a ter kunn peizn
da z ier noais mée buutn gieng komm?)

En ten lange latste wos t dus kerstdag
en me noenkels en tantes kwoamm van oale kantn

A me moedre snuchns noa n docteur gebeld
of wos n gekomm en ad n miskien gezeid
da t nie lange mée gienk deurn?

Myn noenkels en me voadre zoatn an toafle in de keukn
en me tantes mè me moedre in de living
toen da de belle goenk:
meneer n docteur, gejoagd, in zyn kostuume;
achternoa wos ter n tante die zei dat t voer em
olyk wok ne féestdag wos

Meetre lag te kreveln in da bedde up wieln
binst da héel de famielje roend eur stoend
n docteur makte n spijtje geréed en ommèdekée
rechte meetre eur en zei –
vrée roar voe eur were en mè zoaveel poer t oarn spreekn –
'GY GOA MY VERMOARDN!'

Me noenkels en tantes, me moedre en voadre
wiern wit van t verskot en zeidn:
'moa moedre toch, t is meneer n docteur!'
En n docteur zelve wos lik wok n bitje
in z n gat gebeetn:

'Moa Anoa toch, k ée oal joe joenges
up de wéreld gezet!'

T is dertig joar geleen, moa k weete nog
oe da w ollemoale voenn da z overdréef
en ton die geure da k noais mée goan vergeetn
want t woarn eur latste woordn

Vuuf minuutn loatr wos t gepasseerd

Geen opmerkingen: