maandag 9 november 2020

OASMT IN EN OASMT UUT

Ze zeggn dat n straffe is
en da we t gezocht een
een baffe up uus muule van n planeete
woa dat er van ooles an skilt,
die uus nie mée wilt
en dat t ool uus skuld is
Ze zeggn dat t komt
omda we mè te veeln zyn
en dat r nie genoeg is
en ze zeggn dat n complot is
dat t uut n labo komt
van ne zot die peist dat n god is
En ze zeggn dat van de Noordpool komt
woa da d yskappn nu zidder smeltn
dan joene kréem van de karre
en rad wuk da ze doa nog ool goan vienn
En ze zeggn dat komt deur die busbrann
en dat r nog van ooles up uus ofkomt
woa da we nie teegn kunn wienn
Moa oasmt in
en oasmt uut
Ze zeggn dat t in de lucht oenk
dat t nie anders koste, dat moeste gebeurn
en dat nog oolsan in de lucht angt
en ze zeggn dat n boel noais an meugn sluutn
en da ze veel te tieluk were g oopend een
Ze zeggn dat t noais mée lik tevoarn goa zyn
en t zyn der die under reize
uutstelln toet noast joare
Ze zeggn dat de wéreld failliet goat
da ze voa de grotste crisis in oenderd joar stoat
en ze zeggn dat t mè n bitje sjanse
toch zoe moetn lukkn en da w oolsan
nog wa geld by zoenn kunn drukkn
en ze zeggn da w in de leugens goan
versmoarn u w ooles geloovn wuk d w oarn
En oasmt in
en oasmt uut
Up de radio zeggn ze dat der noais
géen carnaval mée goa zyn
dat de zwangerschapstestn
by n apotheker uutverkocht zyn
en da de wyn van vandjoare
goa smoakn noa azyn
en dat r ne golf up uus ofkomt
van echtskéediengn
en da j nu in t shoppingcenter
veel interessante batjes kunn vienn
en dat t van t weekend
vrée skoan were goa zyn
dus oenn ze rekeninge
mè n oeverroempelinge
up n tring noa de zée
en in de gazette leeze k
voa da da virus kan verdwynn
dat de heilige Corona moe verskynn
De Chinoan en n Amerikeez
wysn noa mekoar
en ge goat deuresloan
uj bluuft geloovn wuk daj leest
Moa oasmt in
en oasmt uut
Ze zeggn daj t moeilijk kunn krygn uj road zyt
da je téerder zyt uj wit zyt,
da je t langer ee uj zwort zyt
da je zidder geneest uj geel zyt
en da j t nie kunn krygn uj blauw zyt
moa gelyk wuk n kleur da j eet,
uj t gèt eet, da j der vanof zyt
moa t zyn andre die zeggn da,
ne kée dat in joen bloed zit,
dat t héel mis is,
dat t noais mée weggoat,
en dat voe ooltyd is
Moa oasmt in
en oasmt uut
en oasmt in
en oasmt uut
en oasmt in
en oasmt uut
en oasmt in
en oasmt uut
en oasmt in
en oasmt uut
en oasmt inGeen opmerkingen: